KOPPA IP

Průmyslové právo

Ochranná známka je označení, které slouží k rozlišení výrobků nebo služeb na trhu. Účelem ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby stejného druhu vyráběné nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli služeb.
Právo k ochranné známce vzniká jejím zápisem do rejstříku ochranných známek úřadem. Vlastník ochranné známky má výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání. Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky ochranné známky. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let na základě žádosti o obnovu ochranné známky podané v zákonné lhůtě.
Zápisem označení do rejstříku ochranných známek získává majitel právo užívat symbol ®.

V oblasti ochranných známek poskytujeme tyto služby:

 • Zpracování, podání a zastupování přihlášky vynálezu, na jejímž základě bude udělen patent (včetně zpracování popisu, patentových nároků, anotace, výkresů, atd.)
 • Rešerše na případnou kolizi s existujícími ochrannými známkami
 • Podání a zastupování přihlášky komunitární ochranné známky (CTM) s platností pro celé území EU
 • Podání a zastupování přihlášky mezinárodní ochranné známky u úřadu WIPO, na jejímž základě lze ochrany docílit kdekoliv na světě
 • Monitoring ochranných známek vůči případným porušovatelům
 • Obnovy platnosti ochranných známek (včetně sledování lhůt) a zajištění plateb udržovacích poplatků
 • Provádění změn a úprav pro zapsané ochranné známky v registru ochranných známek (změna vlastníka, adresy atd.)
 • Zajištění zahraniční ochrany přímou cestou národní přihlášky ochranné známky v dané zemi kdekoliv na světě
 • Oceňování hodnoty ochranných známek
 • Tvorba související smluvní problematiky (licence, autorská smlouva na logo, prodej a jiné převody, zástavy ochranných známek)
 • Námitkové řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • Zastupování u soudu při sporech z ochranných známek

V oblasti ochrany vzhledu výrobku průmyslovým vzorem poskytujeme tyto služby:

 • Zpracování, podání a zastupování přihlášky průmyslového vzoru (včetně posouzení schopnosti zápisu průmyslového vzoru z hlediska novosti a individuality, zatřídění průmyslového vzoru do Locarnského systému třídění průmyslových vzorů, atd.)
 • Zastupování přihlášky komunitárního průmyslového vzoru (RCD) s platností pro celé území EU
 • Zajištění zahraniční ochrany přímou cestou národní přihlášky průmyslového vzoru v dané zemi kdekoliv na světě
 • Provádění změn a úprav pro zapsané průmyslové vzory v rejstřících (změna vlastníka, adresy atd.)
 • Obnovy platnosti ochrany průmyslových vzorů (včetně sledování lhůt) a zajištění plateb poplatků za obnovu
 • Rešerše a monitoring průmyslových vzorů, ochrana před napodobením.
  Zastoupení ve všech typech řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, soudy a jinými orgány

V oblasti ochrany technických řešení patenty a užitnými vzory poskytujeme tyto služby:

 • Zpracování, podání a zastupování přihlášky vynálezu, na jejímž základě bude udělen patent (včetně zpracování popisu, patentových nároků, anotace, výkresů, atd.)
 • Rešerše technického řešení z pohledu novosti a vynálezecké činnosti
 • Zastupování Evropské patentové přihlášky
 • Zastupování mezinárodní patentové přihlášky PCT, na jejímž základě lze ochránit vynález kdekoliv na světě
 • Zpracování, podání a zastupování přihlášek užitných vzorů
 • Konzultace pro volbu vhodné strategie v rámci inovačního procesu
 • Zajištění zahraniční ochrany přímou cestou národní přihlášky vynálezu či užitného vzoru v dané zemi kdekoliv na světě
 • Udržování patentů v platnosti včetně sledování lhůt a plateb udržovacích poplatků
 • Prodlužování platnosti užitných vzorů včetně sledování lhůt a plateb poplatků za jejich prodloužení
 • Změny v registru (změna vlastníka, adresy atd.) pro přihlášky vynálezů, udělené patenty a zapsané užitné vzory
 • Rešerše a monitoring patentů a užitných vzorů, ochrana před napodobením
 • Rešerše na dosavadní stav techniky
 • Sporná agenda - právní pomoc a zastupování ve všech typech řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, soudy a jinými orgány při sporech z patentů a užitných vzorů (řízení o zrušení patentu, řízení o výmazu užitného vzoru, řízení o určení původcovství, spolumajitelství, spory o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, užitnými vzory, řízení určovací atd.)

S průmyslovými právy, jako součástmi duševního vlastnictví obchodních společností souvisí celá řada právních vztahů, na které pohlížíme komplexně a nabízíme jejich ucelená řešení. Poskytujeme tak zejména tyto služby:

 • Komplexní tvorba smluvní dokumentace
 • Právní poradenství v souvislosti s výzkumem a inovacemi
 • Ochrana proti nekalé soutěži
 • Tvorba souvisejících právních dokumentů (všeobecné obchodní podmínky, stanovy, zakladatelské smlouvy apod.)

Klientům poskytuje komplexní právní služby v oblasti arbitráží a ochrany průmyslových práv a poskytujeme poradenství ohledně všech aspektů práva, které v rámci obchodní či investiční arbitráže mohou vyvstat.

V rámci řešení sporů pro klienty hledáme nejvýhodnější řešení. Klientům napomáháme ke smírnému řešení sporů, které je obvykle časově i nákladově nejefektivnější. Pokud takové řešení není možné, zastupujeme klienty v soudních řízeních v České republice. V případě zahraničních sporů klientům zajišťujeme právní zastoupení prostřednictvím spolupracujících kolegů v zahraničí.


KOPPA IP Legal
+420 603 455 522 | ip@koppa.cz